Strona główna » Stowarzyszenie » Statut
HASŁO NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020: "ZERO WASTE- NIE MARNUJEMY"

STATUT STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO „GIMNAZJUM 2000”

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000”
i w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.      Stowarzyszenie działa w ramach porządku prawnego określonego przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, Międzynarodowe Prawa Człowieka oraz prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zmianami ) , a także niniejszego statutu.

3.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

4.      Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

§ 2

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
a siedzibą jego władz miejscowość Golina.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

 

§ 3

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w szczególności w zakresie:

a.       nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

b.      krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

c.       kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

d.      upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

§ 4

1.Do realizacji celu określonego w § 3 Statutu Stowarzyszenie w szczególności:

o        inspiruje, wspiera i prowadzi starania w celu pozyskania środków na działalność gimnazjum,

o        podejmuje starania o pozyskiwanie finansowych środków publicznych, w tym z funduszy unijnych, na przedsięwzięcia w celu realizacji zadań statutowych,

o        prowadzi wymianę doświadczeń i informacji z innymi stowarzyszeniami edukacyjnymi,

o        upowszechnia informację i wiedzę na temat edukacji,

o        prowadzi działalność na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie zawodów sportowych

o        prowadzi działalność na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie imprez kulturalnych i koncertów

o        prowadzi działalność na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie wycieczek i obozów wypoczynkowych

o        udziela pomocy rzeczowej i stypendialnej uczniom,

o        promuje uczniów zdolnych,

2.      Działalność określona w § 3 jest wyłączna działalnością stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

3.      Walne Zebranie Członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

4.      Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest w szczególności:

o        inspirowanie , wspieranie i prowadzenie starań w celu pozyskania środków na działalność gimnazjum,

o        podejmowanie starań o pozyskiwanie finansowych środków publicznych, w tym z funduszy unijnych, na przedsięwzięcia w celu realizacji zadań statutowych

o        prowadzenie wymiany doświadczeń i informacji z innymi stowarzyszeniami edukacyjnymi,

o        upowszechnianie informacji i wiedzy na temat edukacji,

o        prowadzenie działalności na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie zawodów sportowych,

o        udzielanie pomocy rzeczowej i stypendialnej uczniom,

o        promowanie uczniów zdolnych.

5.      Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest w szczególności:

- prowadzenie działalności na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie imprez kulturalnych i koncertów

- prowadzenie działalność na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie wycieczek i obozów wypoczynkowych

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

 

§ 5

1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być:

a.       wszyscy obywatele polscy, mający pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,

b.      małoletni obywatele polscy od 16 do 18 roku życia, którzy mają ograniczona zdolność do czynności prawnych,

c.       małoletni obywatele poniżej 16 lat, pod warunkiem uzyskania zgody ich opiekunów prawnych,

 

§ 6

 

  1.      O przyjęciu członka decyduje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek poparty rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

  2.      Decyzja o odmowie przyjęcia członka podlega zaskarżeniu do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, która może wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie kandydatury. Decyzja Zarządu podjęta na wniosek Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

   

  § 7

  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. Członków czynnych.

  Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu i opłaca składkę członkowską.

  2. Członków honorowych.

  Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest decyzją Walnego Zebrania na wniosek Zarządu. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

  § 8

  Członkowie maja prawo do:

  a) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć,

  b) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

  c) uczestniczenia w zebraniach stowarzyszenia oraz wybierania i być wybieranym do wszystkich władz stowarzyszenia,

  d) korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu na warunkach określonych przez władze stowarzyszenia.

  § 9

  Obowiązkiem członka jest:

  a.       przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

  § 10

  Utrata członkostwa następuje wskutek:

  a) śmierci,

  b) wystąpienia ze Stowarzyszenia na własną prośbę, zgłoszoną na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

  c) skreślenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich, określonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu,

  d) wykluczenia z powodu nie uczestniczenia w realizacji zadań Stowarzyszenia,

  e) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia,

  f) działania na szkodę Stowarzyszenia,

   

  Rozdział IV

  Władze Stowarzyszenia

   

  § 11

  Władzami Stowarzyszenia są:

  a) Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia

  b) Zarząd Główny Stowarzyszenia

  c) Komisja Rewizyjna

   

  § 12

  1.      Kadencje wszystkich władz Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia trwa 5 lat.

  2.      Wybór członków władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

  3.      Członek Stowarzyszenia może pełnić tylko jedną funkcję we władzach Stowarzyszenia.

  4.      Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydujący w kolejności otrzymanych głosów.

   

  § 13

  Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyborów.

   

  § 14

  Mandat członka władz wygasa w przypadku:

  a). ustania przynależności do Stowarzyszenia,

  b). zrzeczenia się mandatu,

  c). wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji

   

  § 15

  O ile nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności nie mniej niż połowy osób uprawnionych do głosowania.

  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

   

  Rozdział V

  Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia

   

  § 16

  1.      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

  2.      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez zarząd Stowarzyszenia jeden raz w roku.

  3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

  a.       Zarząd

  b.      Komisja Rewizyjna

  c.       1/3 członków Stowarzyszenia

   

  § 17

  W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

   

  § 18

  1. O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

  2. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności – w pierwszym terminie 50 % + 1 członków stowarzyszenia lub w drugim terminie – po 15 minutach przy aktualnym stanie obecnych na Walnym Zebraniu.

   

  § 19

  1.      Zmiany w statucie Stowarzyszenia podejmowane są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w obecności przynajmniej 3/5 członków Stowarzyszenia, większością co najmniej 2/3 głosów.

  2.      Walne zebranie członków Stowarzyszenia obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

   

  § 20

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należą:

  a.       uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

  b.      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

  c.       rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

  d.      uchwalanie statutu Stowarzyszenia i zmian w statucie oraz regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, regulaminu prac Zarządu,

  e.       wybór członków Zarządu oraz wybór członków Komisji Rewizyjnej,

  f.        podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  g.       ustalenie wysokości składki członkowskiej na dany rok,

  h.       podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu,

  i) udzielanie zgody na zaciąganie i przyjmowanie przez Zarząd zobowiązań powyżej kwoty 50.000,- zł.

   

  Rozdział VI

  Zarząd

   

  § 21

  Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia i odpowiada za swą prace przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

   

  § 22

  1.      Kadencja Zarządu trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie.

  2.      Kadencja Zarządu albo poszczególnych członków może ulec skróceniu, w wypadkach i na zasadach niżej określonych:

  1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

  2) zrzeczenia się funkcji,

  3) nie uzyskania absolutorium,

  4) w przypadkach określonych w ppkt. 1., 2., 3., przeprowadza się Wybory uzupełniające w czasie zwołanego w tym celu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

  5) w przypadku zrzeczenia się w trakcie kadencji funkcji przez 1/2 lub większą liczbę członków Zarządu oraz w przypadku określonym w ppkt. 3 w odniesieniu do całego Zarządu, przeprowadza się wybory prezesa i zarządu zgodnie z § 20 pkt. e statutu w czasie zwołanego w tym celu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania; w takim przypadku dotychczasowy Zarząd zobowiązany jest do pełnienia funkcji do czasu ukonstytuowania się nowego zarządu.

  3.      Zarząd może liczyć od 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

  Liczbę członków Zarządu, tryb ich wyboru oraz uzupełnienie jego składu określa regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

  3.      Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.

   

  § 23

  Do zadań Zarządu należą:

  a.       reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

  b.      proponowanie wysokości składek członkowskich,

  c.       uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia i jego wykonanie,

  d.      kierowanie działalnością Stowarzyszenia w zakresie spraw gospodarczych,

  e.       przyjmowanie i skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,

  f.        zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

   

  § 24

  Zarząd wybiera ze swego składu, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Prezesa Zarządu, sekretarza i skarbnika.

   

  § 25

  1.      Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa.

  2.      Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego członka Zarządu.

   

   

  Rozdział VII

  Komisja Rewizyjna

   

  § 26

  1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

  2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

  3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

  4.      Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

  5.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

  6.      W przypadku rezygnacji złożonej na piśmie albo wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, następuje uzupełnianie jej składu. Uzupełnienie następuje na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym przez Zarząd, które musi być nie później niż w terminie sześciu miesięcy od chwili złożenia rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu.

  7.      W trakcie trwania kadencji liczba członków wybranych w wyborach uzupełniających, nie może przekroczyć 1/3 składu Komisji Rewizyjnej wybranego przez Walne Zebranie. W przeciwnym razie na Walnym Zebraniu zwołanym na zasadach określonych w 6 odbywają się wybory Komisji Rewizyjnej na nowa pięcioletnia kadencję.

   

  § 27

  1.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

  a.       kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem finansowym nie rzadziej niż 1 raz w roku,

  b.      występowanie do Zarządu z wnioskami i uwagami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

  c.       przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

   

  § 28

  Komisja Rewizyjna jest upoważniona do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu
  o zmianę wysokości składki członkowskiej

   

  Rozdział VIII

  Fundusze Stowarzyszenia

   

  § 29

  Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

  a.       wpłaty ze składek członkowskich,

  b.      dotacje osób prawnych,

  c.       darowizny, zapisy i spadki osób fizycznych i prawnych,

  d.      wpłaty z działalności statutowej,

  e.       dochody z ofiarności publicznej,

   

  § 30

  Działalność finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o budżet uchwalony przez Zarząd na każdy rok kalendarzowy.

   

  § 31

  1.      Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na cele ogólnej działalności statutowej.

  2.      Zabrania się:

  a.       udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

  b.      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  c.       wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

  d.      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

   

  § 32

  Wszelkie dokumenty finansowe oraz akty prawne wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym podpisują dwaj członkowie Zarządu – w tym Prezes.

   

  § 33

  Za zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia odpowiada Zarząd.

   

  Rozdział IX

  Rozwiązanie Stowarzyszenia

   

  § 34

  1.      Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej 3/5 członków Stowarzyszenia, powziętej większością co najmniej 2/3 głosów.

  2.      Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa także cel, na jaki może być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

  Zatwierdzono dnia 07.09.2010 r.

  (Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia)

   

  Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS